سی پی یو اینتل intel CPU

سی پی یو اینتل intel cpu

ارسال انواع سی پی یو اینتل.

به صورت باکس و تری.

برخی مدلهای موجود:

 

 • intel CORE i3-13100F Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i3-13100 Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-13400F Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-13400F Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-13400 Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-13400 Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-13600KF Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-13600KF Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-13600K Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-13600K Box ( LGA 1700 )

 

 • intel CORE i7-13700F Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i7-13700F Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i7-13700 Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i7-13700 Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i7-13700KF Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i7-13700KF Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i7-13700K Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i7-13700K Box ( LGA 1700 )

 

 • intel CORE i9-13900F Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i9-13900KF Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i9-13900KF Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i9-13900K Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i9-13900K Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i9-13900KS Box ( LGA 1700 )

 

 • intel CORE i3-12100F Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i3-12100F Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i3-12100 Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i3-12100 Box ( LGA 1700 )

 

 • intel CORE i5-12400F Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-12400F Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-12400 Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-12400 Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-12600KF Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i5-12600K Tray ( LGA 1700 )

 

 • intel CORE i7-12700 Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i7-12700 Box ( LGA 1700 )
 • intel CORE i7-12700K Tray ( LGA 1700 )

 

 • intel CORE i9-12900K Tray ( LGA 1700 )
 • intel CORE i9-12900K Box ( LGA 1700 )

 

 • intel CORE i5-11400F Tray ( LGA 1200 )
 • intel CORE i5-11400F Box ( LGA 1200 )
 • intel CORE i5-11400 Tray ( LGA 1200 )
 • intel CORE i5-11400 Box ( LGA 1200 )

 

 • intel CORE i7-11700 Tray ( LGA 1200 )
 • intel CORE i7-11700K Tray ( LGA 1200 )

 

 • intel CORE i3-10100F Tray ( LGA 1200 )
 • intel CORE i3-10100F Box ( LGA 1200 )
 • intel CORE i3-10105F Tray ( LGA 1200 )
 • intel CORE i3-10100 Tray ( LGA 1200 )
 • intel CORE i3-10100 Box ( LGA 1200 )

 

 • intel CORE i5-10400F Tray ( LGA 1200 )
 • intel CORE i5-10400 Tray ( LGA 1200 )
 • intel CORE i5-10400 Box ( LGA 1200 )

 

 • intel CORE i7-10700 Tray ( LGA 1200 )

All types of Intel CPUs.

In the form of boxes and trays.

Все типы процессоров Intel.

В виде ящиков и лотков.

سفارش کالا: