لیست چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

لیست چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

List Of the Wednesday January 31, 2024

Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 3 Tower

Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 3 Tower

Intel®️ Core™️ i3- 12100 Processor
Intel®️ Core™️ i5- 12400 Processor
Intel®️ Core™️ i7- 12700 Processor

4GB DDR4 Ram, 1.0TB Hard Drive, DVD+RW, Lenovo USB Wired Mouse & Keyboard, Dos, Brand New